Die Oerbelofte

by Nico Engelbrecht

(Genesis 3:15) En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Hoe weet ons dit is ʼn toekomsgerigte Profesie en dit deur God self?

Die Primitiewe Kerk se onstaan was deur die Protoevangel, die eerste Prediking van die Evangelie van Verlossing. Die Skeppingsbelofte. Ook die Joodse klerikale beskou die versie as Eskatologies.

Rabbi David Kimchi beskou dit as ʼn toekomstige profesie: Soos U voort gaan vir die verlossing van U volk deur die hand van u Messias, die Seun van Dawid, wat die Satan sal wond, sy hoof, die koning en prins van die huis van die bose.
Rabbi Targum Jonathan verklaar Genesis 4:1: En Adam ken sy vrou wat die Engel begeer het, en sy het Kain gebaar en gesê: “ek het ʼn Man gekry, die Engel van Jehovah.  Eva het die Verlosser, die Messias verwag in haar eerste kind wat die Oerbelofte belowe het. Maar helaas die was nie in Kain of Abel nie, maar in Set (volgens Cruden, die aangestelde Een) se nageslag wat die belofte van die Messias volbring het.
Midrash Rabbah (23): Rabbi Tanchuma sê in die naam van Rabbi Samuel, dat Eva het verwag dat die Saad sal kom: en wie is die? Dit is die Messias, die Koning.

Kom ons kyk verder van Risto Santala se skrywe: “Die Jerusalem Targum rig die aandag op die eindtye wanneer hulle die vers interpreteer as: “Hulle sal vrede maak in die einde, by die einde van tye, wanneer alles volbring is, die laaste dae van die Messias Koning. Die “vrede,” die Aramese woord vir vrede hier is sheefiyuta wat die Hebreuse woord vir “verbrysel” yeshufchah met mekaar in verband hou en deur sommige Arameërs aanvaar word, “Finaal in die dae van die Messia,s die Koning sal Hy gewond word in sy hakskeen.” The Messiah in the Old Testament in the Light of Rabbinic writings, p 38.

 

Kom ons kyk verder na wat hierdie kruisgerigte versie ons meedeel nadat hierdie eskatologiese teksvers volbring is. Ons wil mos graag weet wat die Bybel sê hoekom dit so sê, sodat ons kan weet wat ons glo en hoekom ons dit glo.

Heb 2:14  Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel—

Heb 2:15  en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.

Heb 2:16  Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.

Christus het self daardie Saad van Abraham geword, die mens se gestalte aangeneem om die mens te verlos, waarlik mens geword maar nog sy Godheid behou het. Dit was oor die geslag van Abraham, die geestelike nageslag van Abraham, die ware geestelike Israel waarvoor Christus, die Saad gekom het en sy hakskeen vrywillig gegee het, Sy menslikheid, Sy bloed vir die offer sodat die geslag van Abraham verlos kan word.

Johannes 17: 9 Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.

 

Die gevolge van die daad.

Luk 10:18  Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val.

Luk 10:19  Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.

Dit is hier waar die Satan se kop verbrysel is, waar sy magte oorwin is sodat dit ons nie kan skade aandoen nie.

(Genesis 3:15) En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Het jy geweet dat die versie beskryf die hele evangelie as geheel? Dit is die protoevangel. Dit is dan so vol van beloftes van oordele en seëninge, wraak, eskatologie, profesie, geskiedenis en die historiese verlossings betrokkenheid van God se raadsbesluit met die mens dat dit die atoom, die kern, die konsepsie, van die vrugbaarheid van ontsaglike, ewige betekenis vir die Skepping het. Die Verklaring deur God wat tot vervulling sal gaan wanneer daar ʼn Redder gaan kom, wat die eerste bekeerlinge in hulle verdrukking hoop gee op Iemand aan ʼn kruishout, in die toekoms, wat hulle skuld gaan wegneem; van wanhoop na hoop na geloof, na geloof tot geloof in Die Geloof wat alleen verlossing bring. Progressief is hierdie plan meer duidelik gemaak deur die profete wat alles oor Jesus geprofeteer het totdat die groot oomblik aangebreek het:

Up from the grave He arose, like a triumph over His foes, He arose the victor of the dark domain Christ Jesus He arose.”

Kom ons kyk kortliks na die kragtige begrip daarvan.

Voor ek dit gaan behandel, lees ook Openbaring 12. Hierdie Hoofstuk in Openbaring beskryf die versie in Genesis 3:15 in kleurvolle detail. In meer detail want dit het alreeds in Johannes se tyd tot vervulling gegaan en groter begrip vir die Oerbelofte was en is daar. Hier in Openbaring 12 speel vir Johannes ʼn Teater toneel af in figure en simbole van wat gebeur het in die geestelike ruimte deur die millennia van God se historiese betrokkenheid met Sy verlossingsplan met die Skepping; die van Materie, uit Ex nihilo, uit niks, die hemelliggame, die Mens, Fauna en Flora. Die Mens as middelpunt, sy oortreding met die gevolglike straf van die dood, sy verlossing deur die straf op Jesus Christus te laat neerkom vir die mens om hom sodoende te versoen met God.

Kom ons kyk woord vir woord na die vers:

(Genesis 3:15) En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

En: Ons moet net vooraf lees waar God die Engel, nou Satan oordeel, hy, wat alreeds geoordeel is deur sy rebellie teen God, wat nie gered kan word nie, wat nie belydenis kan doen nie en sodoende is die mens meer as die Engele sê die Woord. Met die oordeel na die Satan die mens verlei het, word die Slang, nou minder as die mens en word getipeer dat hy moet op sy maag seil, en stof eet, sy afgryslike, en bejammerenswaardig toestand.

Mic 7:17  Hulle sal stof lek soos die slang, hulle sal soos grondkruipers bewende uit hulle vestings te voorskyn kom, hulle sal sidderende kom na die HERE onse God, en hulle sal vir U vrees.

Beeldspraak, simbole, die wat oorwin is eet nie werklik stof nie, dit is die toestand van die een wat oorwin is, sy toestand van oordeel.

 In hierdie toestand is daar vyandskap tussen die gelowige en die gevalle Engel.

Ek is die “Ek is”, die Skepper van Hemel en Aarde, die Alpha en die Omega die Begin en die Einde. In beheer van alles niks kan God se Raad frustreer nie.

Sal: ʼn Belofte van Oordeel en Seëninge in die toekoms, God verander nie, dit sal gebeur en sy Raad kan nie gestuit of weerstaan word nie.

Vyandskap is die haat wat die Gevalle Engel teenoor God en die mens het. Die Ou Slang, die Satan, die Draak, die Duiwel, die Leuenaar van die begin af se byname maak nie van hom ʼn dier nie. Sy gedrag is soos sy byname maar hy was ʼn Engel. Die Slang in die Paradys was nie ʼn geskape dier nie, wat op pote geloop het en stembande soos ʼn Papegaai gehad het nie, en daarna deur God gestraf was om op sy maag te seil en stof te eet nie. Dit is beeldspraak. Hy was listiger as die diere in die veld en vervloek onder al die vee en diere maar dit sê nie duidelik dat dit ʼn dier was nie. Genoeg om te sê dat Eva was nie verbaas dat die Slang kon praat nie, hoe dit ook al sy, dit was die mooi Engel, die Satan wat Eva verlei het om die oerverbond, die oerwet, die oerwerksverbond te oortree. Die beloning van gehoorsaamheid van die tweesydig primitiewe verbond was dat die mens sy kant moes bring slegs dan het God beloon. Die beloning was die ewige verblyf in die Paradys vir Adam en Eva en hulle nageslag. “Moet nie eet van die Boom nie anders sal jy sterwe,” Die mens het gesterwe in die sin van sy verhouding en geestelike lewe met God, hy was nou net geïnklineer tot die Satan en die sonde, kan nou slegs keuses maak vir die duister, sy voorkeur is slegs vir wellus van die lewe en wat dit bied. In die opsig was sy wil nou gebonde want hy was dood vir God en ʼn kind van Satan en net geneig tot die sonde. Sonder ʼn Goddelike ingryping sal en kan dit nie verander nie soos die Skrif dit duidelik maak.

Hier vroeg in die oergeskiedenis sien ons die simbole en tipes en skaduwees en sinnebeelde wat God gebruik, en so moet dit verstaan word al in die begin van die Bybel dan sal ons nie probleme met die interpretasie van Openbaring ondervind nie.

Stel: God bepaal die vyandskap. Was God verbaas oor wat die mens gedoen het? Was God in die mens met die vrye wil se mag? Nee, God het die mens met integriteit en ʼn vrye wil geskape met die moontlikheid om te sondig. ʼn Status van Integritatus. Nie onskuldig nie want dan sou hulle nooit gesondig het nie. Hy was in staat om te sondig en in staat om nie te sondig nie. Dit was die mens se lot met God se Raadsplan maar ook die mens se skuld. Die mens kon nie help om te misluk nie maar moes misluk. Nou is die mens nie in staat om nie te sondig nie. Non posse non peccare.

God stel die toekoms, en alles is in Sy beheer, die Duiwel, die mens en die res van die Skepping in Sy diens. Halleluja!

Tussen jou: God se plan dat die duiwel die mens sal vervolg, toets, die duiwel, sonde, die mens, die natuur is in God se mag om sy doel te bereik. Jou; is die Duiwel wat God aanspreek en ʼn eskatologiese vloek oor uitspreek sodat die Duiwel kan weet dat sy tyd is beperk, sy mag is beperk, daar kom ʼn dag wat hy God se wraak sal smaak, maar op God se tyd en geregverdigde plan.

Mat 8:29  En meteens skreeu hulle en sê: Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van God? Het U hier gekom om ons voor die tyd te pynig?

En die Vrou Die eerste vrou, Eva en haar nageslag, hierdie vrou, die voorsaat van die volk van God, die eerste lidmaat van die Kerk, daarna word die Kerk beskryf as die Vrou wat die Saad sal voortbring, die Kind van die belofte wat die Satan sal oorwin. Kom ons kyk net verder om dit te begryp.

Die Vrou: Is die Kerk waaruit die Belofte Kind gebore sal word. Gal 4:4  Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet. Die Vrou is dieselfde vanaf die Ou Testament, dieselfde Bruid, die kerk, die beminde van God. “My Geliefde is myne en ek is syne.” Alles is ons s’n, alles wat Jesus gedoen het, alles wat Hy doen, alles wat Hy beloof het in die Protoevangel, alles wat Hy in die Hemele voorberei het, is ons sin. Dit is waar van alle ware gelowiges dat hulle Christus s’n is.

Isa 54:5  Want jou Maker is jou Man; HERE van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word

Die Kerk is getroud met Hom. Dieselfde Kerk in die Ou- as in die Nuwe Testament.

Hos 2:19  (2:18) En Ek sal My met jou verloof tot in ewigheid en My met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierenheid en in ontferming.

Die verbond is ʼn huweliksverbond vir ewig en Jesus Christus het dit moontlik gemaak deur die offer op die kruis vir ons sonde dat ons kan wees geregtigheid van God in Hom deur sy Genade vir die mens soos voorafgaande versie profeteer.

2Co 11:2  Want ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel

Eph 5:23  Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.

Eph 5:32  Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.

Tussen jou saad en Haar saad: Tussen die Satan se kinders, Satan se volgelinge, die gelowiges aan Satan en ongelowiges aan God. Al die instrumente soos heersers, regerings valse leuens en leerstellings wat die Satan gebruik om sy vyand die mens leed aan te doen. Om die Saad van die vrou aan te val, te vernietig, te dood, te vervolg. Eva se saad, Eva, die eerste bekeerling, die eerste gelowige wat gelowig geword het uit hierdie evangelie preek wat van God self af kom. Eva het geglo en is gered uit haar God gegewe geloof na vooruit te sien na die Kruishout. Hoe was daar nie hoop in die hart van Eva nie; dat daar tog eendag Iemand sal kom wat die Satan sal oorwin en die status quo sal herstel. Die Kerk het hier begin soos die drama van Openbaring dit in kleur vir Johannes Openbaar.

Rev 12:5  En sy het ‘n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ‘n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon.

  Die Kerk wat uitgebeeld word as die Vrou van Openbaring 12 wat die nasate sal dra, die Jesus Kind, die Lam van God wat die smet en sonde van die wêreld sal wegneem. Kyk na die beeld van die Vrou wat die Kind verwag, die Redder wat sal kom, wat die Satan met alle mag wil dood en wou verhinder dat die Kind, wat hom gaan verbrysel, gebore word. Satan het geweet so ʼn Redder gaan kom, wanneer en hoe het hy nie geweet nie, daarom het hy van Moses af die kinders doodgemaak. Moses wat as Middelaar sal intree tussen God en Israel en as figuur van ʼn Jesus Christus die wraak van God wegkeer van Israel.

Hy sal jou die kop vermorsel: Hy, Jesus Christus, sal vir Satan se mag, sy kop, sy regering, sy sterk vestings, sy mag oor die mens, oorwin. In die opsig dat dit op die Kruis gebeur, nie deur geweld en oorlog nie, maar deurdat Jesus Christus soos ʼn vlekkelose Lam Homself geoffer het, God se wraak op Hom laat neerkom het wat die ongehoorsame mens verdien het, en sodoende die mens met God versoen het. Satan kon nie meer soos by Job voor God verskyn om die mens te beskuldig nie om kinders te beskuldig wat God versoen het in Jesus Christus nie.

Job 2:1  En op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die HERE te stel.

(Mark 3:27)  Niemand kan in die huis van ‘n sterk man ingaan en sy goed roof as hy nie eers die sterk man boei nie; en dan sal hy sy huis berowe.

“Die aanklaer van ons broeders is neergewerp” Hy was nou magteloos en gebind op die kruis, die sterkman is gebind, ons kan die evangelie preek en sy huis berowe, diegene verlos uit sy mag deur die krag van die prediking van die kruis. Die krag van God

Hier het Jesus op die kruis die sterkman geboei sodat die gevangenisse uit sy gevangeneskap verlos kan word en het soos ʼn bliksemstraal sy plek van beskuldiging van die mens voor God verloor.

(Luke 10:18)  Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val.

Jesus kyk vooruit na sy verlossings drama wat uitspeel op die kruis en sy hemelvaart, hoe die Satan oorwin is.

Rev 12:10  Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.

Rev 12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.  

So is die Satan se mag verbreek in die geestelike ruimte.

Jy sal Hom in die hakskeen byt:

Volle Mens en volle God. Slegs ʼn Mens, ʼn tweede Adam sonder sonde kon die mens se sonde wegneem, betaal, versoen met God, losprys betaal, die doodstraf beleef, God se wraak wegneem. God het aarde toegekom, sy laer deel, sy hakskeen, is gedood op die Kruis. Uiteindelik het Satan geseëvier en die duisternis het gejuig, totdat Jesus Christus uit die graf opgestaan het, uit die dode en so finaal die Satan verslaan het. “Up from the grave He arose, like a mighty triumph over his foes, He arose the Victor of the Dark domain,” Satan en sy hordes het gebewe, sy tyd was nou kort, hy is nou gebind in die opsig dat hy nie meer die verkose kinders van God kan beskuldig nie en diegene verhoed om uit die duister na die Lig toe te kom nie. Ons is in Christus verborge, daarom wanneer Satan sy leuens verkondig deur in ons oor te fluister dat ons nie waardig is voor God nie dan vertel hy dit eintlik nutteloos aan Jesus Christus. Die Satan kan wel die nageslag van die Vrou vervolg deur fisies en geestelik wanorde te saai deur leuens van ander en valse evangelies te versprei, valse tekens en wonders te doen, finansiële ondergang en selfs voorspoed te gebruik om die mens te verlei, die mens se drange te bevredig op allerhande strategieë, maar tog is Satan en sonde in God se diens om God se doel te verwesenlik.

Kom ons kyk nou na Openbaring 12.

Openbaring 12 is gebaseer op Genesis 3:15. Kom ons kyk hoe het die ou vuurrooi draak van woede die Vrou, die Kerk se Saad, Jesus vervolg. Haar saad, nl. Christus en hoe is daardie profesie in Genesis 3:15 vervul.

  1. Cain het vir A bel gedood, maar helaas, Eva het gedink Abel is die Kind van die Belofte, maar God se doel is nie verydel nie toe Set (die aangestelde Een volgens Cruden) gebore is. So probeer die Satan Set se nageslag te vervolg, hy verlei Set se Goddelike nageslag en fluister in die mans se ore om te meng met Kain se dogters, maar God sorg dat die Saad behoue bly; Noag word gered, en in sy nageslag gaan die belofte van die Saad voort.
  2. Hier staan die draak nog voor die Vrou om die Kind te verslind. Abraham kry die belofte en Sara, beide was impotent maar hier skep God uit niks uit ʼn kind toe Isak gebore is. Die Saad wat die Satan se kop gaan verbrysel gaan uit hulle nageslag gebore word uit Isak en Rebekka, wat ook nie kon kinders kry nie, maar God vermag ʼn wonderwerk en Jakob word gebore. Esau vervolg Jakob maar God red hom.
  3. In Faro se tyd maak hy al die babas dood maar Moses word gered om in te tree vir Israel sodat die nageslag gespaar kon bly.
  4. Uit Juda kies God vir Dawid, die Kind van belofte gaan uit sy nageslag gebore word. Deur Saul gaan die Satan te werk om vir Dawid te dood, dan ook Goliat.
  5. Dan kom Koningin Atalia, die dogter van die bose Jesebel en Ahab en dood al die nageslag van Dawid. So het Jehoseba vir Joas, weggesteek die enigste oorblywende van Dawid se nageslag wat sy Saad sal dra.
  6. In die boek van Ester kom die dekrete dat al die Jode gedood moet word maar hulle oorleef deur Ester se optrede, die Jode word gered slegs 500 jaar voor die ware Saad gebore gaan word.
  7. Die wyse astronome word deur Herod gevra waar die Kind, die Koning van die Jode, die Messias gebore gaan word. Herod maak al die kinders onder 2 jaar oud dood. Die Satan wil nog die Kind verslind maar sy tyd raak kort. Die Kind vlug met sy ouers na Egipte en word gespaar.

God se Raad word nooit ondergrawe nie. Jesus word gekruisig. Gaan die Satan uiteindelik seëvier? Nee! Dit was die grootste oorwinning in die Heelal toe die Kind na die Hemel toe gevaar het, “weggeruk na die troon.”

Dit was die oorlog op die kruis wat oorwin het en die Satan kan nie meer God se kinders skade aandoen of aankla nie.

Rev 12:8  en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie,

Omrede Jesus het die oorwinning vir ons gedoen en ons maak staat op Hom, en ons getuienis. Maar die Draak vervolg nog die Christene en die nageslag deur die hele tydperk van die Kerk.

Lees nou Openbaring 12 in die lig van Genesis 3:15

Deel 1. Die Ou Testamentiese Geskiedenis van die Kerk. Die Bruid van die Bruidegom, die Kerk beklee met heerlikheid en die vyandskap van die Draak en sy instrumente van vervolging.

Rev 12:1  En ‘n groot teken het in die hemel verskyn: ‘n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof ‘n kroon van twaalf sterre;

Rev 12:2  en sy was swanger en het uitgeroep in haar weë en barensnood.

Rev 12:3  En ‘n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ‘n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone;

Rev 12:4  en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.

Deel 2. Die Nuwe Testamentiese Gebeure, Die Geboorte, Sterfte en Hemelvaart van Jesus

Rev 12:5  En sy het ‘n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ‘n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon.

 

Deel 3. Die Behoud van die Kerk gedurende die Tydperk van die Evangelie

Rev 12:6  En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae lank.

 

Deel 4. Die Oorlog en die geestelike gevolge van oorwinning op die kruis toe die Satan se kop verbrysel is en Jesus aan die hakskeen gebyt is.  

Rev 12:7  En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer;

Rev 12:8  en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie.

Rev 12:9  En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

Rev 12:10  Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.

Rev 12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

 

Deel 5. Die Kerk, die gelowiges word vervolg fisiese dood en valse leerstellings uit sy bek, die aarde, die ongelowiges en die wat verlei is aanvaar die valse leerstelling, word afvallig soos Jesus sê in die laaste dae wat die tydperk van die Evangelie, die Kerk is, maar die gelowiges word beskerm deur die vlerke van die Heilige Gees.

Rev 12:12  Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.

Rev 12:13  En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het;

Rev 12:14  maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.

Rev 12:15  En die slang het uit sy bek water soos ‘n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier.

Rev 12:16  En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het.

Rev 12:17  En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.

Slot:

Openbaring is duidelik gebaseer op die Protoevangel van Genesis 3:15. Dieselfde karakters verskyn in beide, dieselfde waarhede word verkondig in beide.

Die Skrif benadruk die feit dat die Kerk in beide Dispensasies een is. Dit is een gekose mensdom in Christus. Dit is een tent; een wingerd; een familie-Abraham is die vader van alle gelowiges, besnede of nie besnede nie-een olyfboom een verkose nasie, een volk, een priesterskap, een heilige nasie, mense van God se eie gemeenskap en eiendom; een pragtige bruid; en in sy volheid, een nuwe Jerusalem wat se deure die name van die 12 stamme en 12 apostels bevat. Een verloste volk op een en dieselfde manier naamlik in Jesus Christus. Een kudde. Die Kerk, die verlostes bekleed in glorie met Jesus Christus.

Nico Engelbrecht

nico_engelbrecht@telkomsa.net

www.reformedtruth.co.za